تجزیه و تحلیل کیفی پایان نامه

اصول تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی 

بر اساس نظریه شی‌یه و شانون می‌توان رویکرد موجود در زمینه‌ تحلیل محتوا را به سه بخش تقسیم کرد :

۱تحلیل محتوای عرفی و قراردادی.

۲ تحلیل محتوای جهت‌دار.

۳تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی.

تجزیه ‌و تحلیل کیفی

در تحلیل کیفی داده‌های جمع اوری شده از نوع داده‌های کیفی هستند. ممکن است  که داده‌های تجربی کمی نیز باشند؛ پس باید از  داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرد.

پیش‌نیاز مهم هر تحلیل کیفی       

از آنجا که محقق ابزار جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی است. باید قبل از شروع تکلیف یا مسئله مورد بررسی، دارای برخی ویژگی‌ها باشد.مهم‌ترین این ویژگی‌ها آن است که محقق باید تلاش کند پیش‌داوری‌ها، دیدگاه‌ها، یا معلومات خود  را که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده‌ها تداخل ایجاد کند کاهش دهد. این ویژگی به محقق کمک می‌کند تادیدگاه‌های شخصی خود را در هنگام تحقیق کمتر دخالت داده و یک پدیده را همان‌گونه که هست مورد بررسی قرار دهد.

«اساساً بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تأثیر  دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را بر کنش و رفتار انسان، که موضوع مطالعه بسیاری از رشته‌های علوم انسانی است، می‌توان با استفاده از روش تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود.»

مطالعات مردم‌شناسی و آداب و رسوم و روابط اجتماعی و مطالعات مربوط به تحلیل محتوا در حوزه تحقیقات کیفی هستند. به‌طور کلی تحقیقاتی که کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات به‌وسیله ابزارهای سنجش مربوط مثل فیش، جدول، کارت و امثال آن جمع اوری می‌شود، از نوع تحقیقات کیفی هستند.

روش‌های تحلیل کیفی 

در تحقیقات کیفی محقق می‌تواند از طریق استدلال قیاسی , استقرائی, تمثیل و تشبیه، نشانه‌یابی و تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و … که جملگی به کمک تفکر و منطق انجام میشود، داده‌های گردآوری شده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده و با ذهن  خود نتیجه‌گیری کند.

یکی از مبانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و نیز کمّی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند قضایای کلی علمی و نیز معیارهای الهی هستند.

محقق می‌تواند داده و اطلاعات کسب شده را با این معیارها مقایسه کند و از آن‌ها نتیجه‌گیری کند. زیرا قضایای کلی و معیارهای الهی قوانین مسلم اجتماعی و انسانی هستند که روابط بین متغیرهای اجتماعی و انسانی را منعکس می‌نمایند.  بنابراین، محقق به‌عنوان یک مبنای مقایسه در تحلیل کیفی می‌تواند از آن‌ها استفاده کرده و نتیجه‌گیری کند.

مثلاً اگر یک محقق تاریخ درباره علل سقوط یک حکومت مطالعه می‌کند، می‌تواند مدارک و اسناد و شواهد و نشانه‌هایی را که در مرحله گردآوری اطلاعات جمع‌آوری نموده با قضایای کلی علمی و معیارهای الهی مقایسه کند و  آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.

طبعاً، چنانچه شواهدی دال بر ظلم و ستم یا سستی و کاهلی و خوش‌گذرانی در رفتار و کردار دولت حاکم یافت، می‌تواند آن را علت بروز برخی از پدیده‌ها بداند. برای مثال بین متغیر مستقل و ظلم و ستم با متغیر تابع سقوط حکومت رابطه برقرار سازد.

جهت سفارش و مشاوره  کافیست بر روی این لینک کلیک کنید. در صفحه نمایش داده شده، اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایید. کارشناسان رایان پیپر، در کمتر از ۳۰ دقیقه با شما تماس حاصل می نمایند.