تجزیه و تحلیل کمی پایان نامه

کاربرد تحلیل کمی

تحلیل کمّی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف‌های تجربی کمّی اندازه‌گیری بشود. ابزار تحلیل کمی، تکنیک‌های آماری هستند. در تحلیل کمی واقعه را از بیرون می‌کاویم.
 تحلیل کمی یکی از روش‌های استدلال تجربی در باب فرضیات علمی است. تحلیل کمی استدلالی آماری است. این استدلال شواهد تجری را برای ابطال یا قبول راه‌حل نظری        مسئله در مشخص میکند. نتیجه تحلیل کمی نیازمند تحلیل تئوریک است و حتی می‌توانیم آن را معناکاوی کنیم.
تحلیل کمی بی‌نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق به منظور تکمیل تحلیل و دستیابی به بسندگی معنایی، نیازمند آن است که تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه سازد. تحلیل کیفی بار معنایی یافته‌های کمی را روشن‌تر می‌نماید.
 در سطح تحلیل توصیفی، آماره‌های توصیفی مانند میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، میانه و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سطح تحلیل تبیینی، تکنیک‌های آماری چندمتغیری به‌کار می‌رود.

تجزیه و تحلیل کمی

در این روش داده‌های خام جمع آوری و به داده‌های معنی دار و کمی تبدیل می‌شوند. این داده‌ها که در قالب شمارش و عدد هستند و با آزمون‌های مناسب مورد اندازه گیری واقع می‌شوند. سپس محقق داده های عددی را با کمک روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

جهت سفارش و مشاوره  کافیست بر روی این لینک کلیک کنید. در صفحه نمایش داده شده، اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایید. کارشناسان رایان پیپر، در کمتر از ۳۰ دقیقه با شما تماس حاصل می نمایند.