ضرورت انجام پایان نامه

ضرورت انجام پایان نامه

در این مطلب قصد داریم تا نکات مهم در بیان اهمیت و ضرورت پایان نامه را مورد بررسی قرار دهیم و به این موضوع بپردازیم که انجام پایان نامه ها چه فواید و کاربرد هایی خواهند داشت. و اینکه آیا هدف از نوشتن این پایان نامه صرفا فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترا است یا اینکه پایان نامه ما نیازی را برطرف خواهد کرد.

نکات مهم در بيان اهميت و ضرورت پایان نامه

در اینجا به برخی از نکاتی که در بیان اهمیت پایان نامه باید به آنها توجه نمود اشاره خواهد شد:

  • ۱- پایان نامه چه دانشی را به دانش فعلی رشته خواهد افزود (عمدتاً در انجام مقالات و پایان نامه های دانشگاهی مطرح می شود )
  • ۲- اشاره به اهمیت و ضرورت موضوع پایان نامه براساس روندها و گرایشات جدید تحقیقاتی در سازمان ها و دانشگاه ها
  • ۳- اهمیت و ضرورت موضوع به دلیل شناسایی و حل مسائل مربوط به ذینفعان پایان نامه ( عمدتاً در تحقیقات کسب و کار ها و سازمان ها مطرح می شود).
  • ۴- در اکثر پایان نامه های ارشد و دکترا اهمیت و ضرورت پایان نامه را به صورت عبارات توصیفی در یک یا دو پاراگراف مطرح می کنند.

یادآوری – گاهی اوقات در برخی از پایان نامه ها از محقق خواسته می شود تا این بخش را جدای از بیان مسأله بیاورد.

 

نکات مهم در بیان کاربردهای پایان نامه

بیان فواید اجرای پایان نامه ، به خصوص پایان نامه های متکی به اعتبارات سازمانی، کاری مرسوم است.

اکنون که در عصر عقل گرایی اقتصادی هستیم، از پایان نامه های ارشد و دکترا دانشگاه ها نیز انتظار می رود که نقش و سهم مستقیم و مفیدی در زمینه برخی از اولویت های تحقیقاتی بخش خصوصی یا عمومی داشته باشند. اگر تأمین کنندگان هزینه پایان نامه ، دستور کار و اولویت های خاصی داشته باشند در یک پیشنهاد پژوهش باید به این اولویت ها نیز پرداخت.

در انجام پایان نامه های ارشد و دکترا اغلب کاربردهای پایان نامه را به صورت بند به بند مطرح می کنند.

یادآوری – گاهی اوقات در برخی از پایان نامه ها از محقق خواسته می شود تا این بخش را جدای از بیان مسأله بیاورد .